Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

Links

Tsjek Facebook pagina www.facebook.com/tsjek
BearBoeloe Facebook pagina www.facebook.com/bearboeloe
Tomke webside www.tomke.nl
Ús partner dy't it ferwurkingsmateriaal makket. Ek de útjouwer fan de blêden Tsjek en LinKk www.cedin.nl
Ús kameraman makket faak foto's fan de opnamen: www.webwerkt.nl
Lûdsneibewurking foar Tsjek en Skik wurdt dien by Harry Zwerver www.harryzwerver.nl
Tomke by Afûk www.afuk.nl/tomke
Wêrom't wy fryske programma's meitsje www.3talen.nl
De kanon fan Fryslân hat ek in eigen side www.11en30.nu