Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

Links

Tsjek facebook pagina www.facebook.com/tsjek BearBoeloe facebook pagina www.facebook.com/bearboeloe Tomke webside www.tomke.nl Us partner dy't it ferwurkingsmateriaal makket. Ek de útjouwer fan de blêden Tsjek en LinKk www.cedin.nl Us kameraman makket faak foto's fan de opnamen: www.webwerkt.nl lûdsneibewurking foar Tsjek en Skik wurdt dien by Harry Zwerver www.harryzwerver.nl Tomke by Afûk www.afuk.nl/tomke wêrom't wy fryske programma's meitsje www.3talen.nl De kanon fan Fryslân hat ek in eigen side www.11en30.nu