Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

Witte jimme dat:

* de earste Tsjek fan dit skoaljier op 15 septimber online stiet?
* Tsjek tenei op in skoalle opnommen wurdt?
* der 3 nije ôfl fan SKIK klear binne?
* der ek 8 nije ôfleveringen fan 'Wat tekenje ik' komme yn septimber.
* Noah de rol fan Marieke oernimt yn WitWat.
* der op dit stuit 3 nije WitWat's opnommen wurde?